Home

Ügygondnok büntetőeljárás

A büntetőeljárásban érvényesíthető díjakról - Jogászvilá

Az ügygondnok díjazása. Az új Be. a büntetőeljárásban egységes ügygondnoki rendszert vezet be, az ügygondnok közreműködéséért díjra és költségeinek megtérítésére is jogosult. Az ügygondok az új szabályok szerint a büntetőeljárás résztvevője lesz. A hatályos szabályozás azonban csak a polgári és a. A büntetőeljárás nyelve és a nyelvhasználat joga. 8. § (1) A büntetőeljárás nyelve a magyar. A Magyarországon élő, törvényben elismert nemzetiségek tagjai a büntetőeljárásban a nemzetiségi anyanyelvüket használhatják. az ügygondnok, b) a terhelt nagykorú hozzátartozója, c) a külföldi állampolgár terhelt. 32/2017. (XII. 27.) IM rendelet a pártfogó ügyvéd, az ügygondnok és a kirendelt védő részére megállapítható díjról. Az 1-4. § és a 7-12. § tekintetében az ügyvédi tevékenységről szóló 2017. évi LXXVIII. törvény 206. § b) pontjában, az 1-2. § és a 7-12. § tekintetében a büntetőeljárásról szóló 1998. évi XIX. törvény 604. § (2) bekezdésének b.

Be. (új) - 2017. évi XC. törvény a büntetőeljárásról ..

Leendő örökösei a hagyatékátadó végzésig ügygondnok kirendelését kérték, amelyet meg is kaptak. Ügygondnoki határozat született, amelyben új ügyvezető került kijelölésre. Kérdésem: Nincs alapító, nincs tag. Az üzletrész átadás a hagyatékátadásig nem történik meg, viszont új ügyvezetője lesz addig is a. A büntetőeljárás két sajátosságával lényegesen eltér más jogi peres eljárásoktól, nevezetesen azzal, hogy a bírósági eljárási szakaszt megelőzi a nyomozás vagy a vizsgálat, illetve, hogy a hatóságok és a bíróság kényszerítő eszközök széles skálájának alkalmazására jogosult Farkas Ákos - Róth Erika A büntetõeljárás Negyedik, átdolgozott kiadás Wolters Kluwer Hungary † Budapest, 2018 1168x240_buntetoeljaras_cimnegyed.indd 368x240_buntetoeljaras_cimnegyed.indd 3 22019 A BÜNTETŐELJÁRÁS ÁLTALÁNOS SZABÁLYAI 1. A Be. szerkezeti felépítése, a büntetőeljárás szakaszai, a bírósági eljárás általános modellje, a rendkívüli jogorvoslatok, a külön és különleges eljárások rendszere, megnevezése, felsorolása. 2. A törvény hatálya (időbeli és területi hatály) A törvényszéki végrehajtási feladatokat 2019. január 1-jétől az állami adó- és vámhatóság látja el. 2020. január 1-jét követően a folyamatban lévő végrehajtási eljárásokat is az állami adó- és vámhatóság fogja foganatosítani, ezért 2020. január 1-jével a törvényszéki végrehajtás, mint feladat kikerül a bíróság szervezetrendszeréből és a.

A pártfogó ügyvéd, az ügygondnok és a kirendelt védő részére megállapítható díjról szóló, 32/2017. (XII. 27.) IM rendelet 7. § (2) bekezdése, valamint 9. § (2) bekezdése elleni bírói kezdeményezés (kirendelt védő díjazása eljárási cselekmény hiányában) Ha a büntetőeljárás során a terhelt érdekében. Az eljárás ügyiratainak megismerése (Be. 100. §) § (1) Az eljárás ügyiratait a) a terhelt és védője a terhelt gyanúsítotti kihallgatását követően, b) a sértett az őt érintő bűncselekménnyel összefüggésben és c) az egyéb érdekelt és a vagyoni érdekelt az őt érintő körben erre irányuló indítványra ismerheti meg. (2) Az (1) bekezdés szerinti megismerés. 18/2018. (VI. 28.) IM rendelet a pártfogó ügyvéd, az ügygondnok és a kirendelt védő részére megállapítható díjról szóló 32/2017. (XII. 27.) IM rendelet módosításáró

A témakörben az egyes bírósági eljárások kapcsán fizetendő illeték szabályait gyűjtöttük össze. Így többek között a polgári per költségeit, a polgári eljárás illetékét, a csőd- és felszámolási eljárás illetékét, a cégbírósági eljárás illetékét, a büntetőeljárás illetékét és a bírósági eljárási illetéket Ügygondnok rendelése. Hatáskörrel rendelkező szervezet. A Békés Megyei Kormányhivatal járási hivatalai. Illetékesség . Ha az ügyei vitelében akadályozott vagy cselekvőképességet érintő gondnokság alatt álló személynek nincs törvényes képviselője, illetve annak kiléte nem állapítható meg, az eljárásra az a.

32/2017. (XII. 27.) IM rendelet a pártfogó ügyvéd, az ..

 1. 2. § (1) Az ügyészség a fiatalkorúak büntetőügyeinek intézése során - különösen a fiatalkorúra vonatkozó eltérő törvényi rendelkezések maradéktalan érvényesülésének biztosításával - elősegíti, hogy a büntetőeljárás a fiatalkorú társadalmi beilleszkedését és az újabb bűncselekmény elkövetésétől visszatartását hatékonyan szolgálja
 2. 28.) IM rendelettel megállapított rendelkezéseit a folyamatban lévő ügyekben is alkalmazni kell, ha az ügyben a költség megállapítására még nem került sor. (2) E rendeletnek a díjakra vonatkozó, a pártfogó ügyvéd, az ügygondnok és a kirendelt védő részére megállapítható díjról szóló 32/2017. (XII. 27.
 3. Ügygondnok/gyám A bíróság által kirendelt személy, aki feltárja, és tanácsot ad a bírósági ügyben a gyermek legfőbb érdekeit leginkább szolgáló megoldásokkal kapcsolatban. PRO-JUS Büntetőeljárás alá vont fiatalkorúak eljárási jogaina
 4. 06 - Ügygondnok kirendelése; H-1056 Budapest, Váci utca 62-64. H-1139 Budapest, Teve utca 1/a-c..
 5. Harmadik kiadás részlete. Search and overview.

Változnak veszélyhelyzet idején a büntetőeljárás szabályai

Kitöltési útmutató a környezetvédelmi termékdíj és a gépjármű termékdíjátalány 2018. évi bevallás benyújtására szolgáló 18KTBEV nyomtatványho 6. Az alperes írásbeli ellenkérelme . MeRSZ online okoskönyvtár Több száz tankönyv és szakkönyv egy helye

Jogtár ® bejelentkezés. Bejelentkezés. Ha még nem rendelkezik felhasználónévvel és jelszóval, kérjük regisztráljon! A regisztrációhoz készítse elő online regisztrációs azonosítóját, melyet a termék számláján juttatunk el Önnek. Regisztráció. Elfelejtett jelszó ügygondnok által képviselt Skuba Pálné I. r., Skuba Pál Il. r. alperesek ellen tartozás megfizetése indított perében a bíróság a(z) felperes kérelmére / hivatalból elrendeli a(z) 12. sz. bírósági meghagyás hirdetményi kézbesítését, azzal, hogy a hirdetményt tizenö A költségek viselését, illetve előlegezését érintő változás, hogy a költségkedvezmény a terhelt esetén az ügygondnok díjának és költségeinek állam általi előlegezésére és viselésére, a sértett, a vagyoni érdekelt és az egyéb érdekelt esetén pedig az ügygondnok díjának és költségeinek állam általi.

4/2018. számú büntető elvi döntés Kúri

Ezen összegeknek tehát a fele számítható fel a hagyatéki eljárásban, vagyis 2019. július 01-től. 5.000.000.-Ft feletti, de 10.000.000.-Ft-ot meg nem haladó hagyatéki ügyérték esetén 30.600.-Ft és az 5.000.000.-Ft feletti rész 0,25%-a a közjegyzői munkadíj. 10.000.000.-Ft feletti de 200 000 000 Ft-ot meg nem haladó. A büntetőeljárás során kézbesítendő hivatalos iratok kézbesítése is a Korm. r., illetve az MT rendelet szerint történik, ám a címzett az iratot a hatóságnál is átveheti. Az ismeretlen helyen tartózkodó terhelt részére a hivatalos iratokat hirdetményi úton kell kézbesíteni

Fontos változások a büntetőeljárásokat érintő szabályokban. Megjelenés ideje: 2021. január 18., 10:29. A büntetőeljárásról szóló törvény és más kapcsolódó törvények módosításáról szóló 2020. évi XLIII. törvény, valamint a börtönzsúfoltság miatti kártalanítási eljárással összefüggő visszaélések. b) büntetőeljárás során a bíróság, az ügyészség, a nyomozó hatóság, illetve az előkészítő eljárást folytató szerv, 3. § A Kkt. 21/K. § (8) bekezdés c) pontja helyébe a következő rendelkezés lép: [A (3) bekezdés szerint kezelt adatok teljes körét jogosult átvenni BÜNTETŐELJÁRÁS Bűncselekmény - Nyomozás - Vádemelés - Bírósági tárgyalás A büntetőeljárásban kik vesznek részt: Bíró (tárgyalást vezeti) Ügyész (vádat képviseli) Ügyvéd (Terhelt érdekében jár el) Terhelt (Akivel szemben vádat emeltek) Sértett (Akivel szemben a bűncselekményt elkövetették) Tanú (Aki. IM rendelet és a pártfogó ügyvéd, az ügygondnok és a kirendelt védő részére megállapítható díjról szóló 32/2017. (XII. 27.) IM rendelet módosítását tartalmazza. az állami kárenyhítés iránti kérelemben az ügyfélnek a büntetőeljárás terheltje és a bírósági vagy hatóság

Büntetőeljárás. 2020. szeptember 6. online segédanyag - Módosítások a könyv lezárásától 2021. január 1-ig - 12/2018. (VI. 12.) IM rendelet valamint az ügygondnok díjának és költségeinek állam általi előlegezésére, c). 53. § (1) Ha a büntetőeljárás során polgári jogi igényt érvényesítenek, csupán az igény bejelentésére és a fellebbezésre kell ezen a címen illetéket fizetni. Ezt az illetéket - a polgári peres eljárásra vonatkozó illetékszabályok szerint - a büntetőeljárás illetékén felül kell megfizetni Az ügygondnok egyezséget nem köthet, jogokról nem mondhat le, jogokat (követeléseket) nem ismerhet el és kötelezettséget nem vállalhat, kivéve, ha ezáltal az általa képviselt felet nyilvánvaló károsodástól óvja meg. büntetőeljárás vagy közigazgatási hatósági eljárás; vagy. bb) polgári per. Büntetőeljárás. A kézbesítés a büntetőeljárásban is főszabályként a hivatalos iratok kézbesítésére vonatkozó külön jogszabály szerint történik, de ebben az esetben is lehetőség van arra, hogy a címzett az iratot a hatóságnál (nyomozó hatóságnál, bírósági kezelőirodán) is átveheti ­ a pártfogó ügyvéd, az ügygondnok és a kirendelt védő részére megállapítható díjról szóló 32/2017. (XII. 27.) IM rendelet ­ a jogi segítségnyújtás keretében igénybe vehető támogatások iránti kérelem tartalmára és a támogatások igénybevételére vonatkozó részletes szabályokról szóló 28/2017. (XII. 27.

Az ügygondnok hiába hivatkozott arra, hogy a kisfiú pszichikai értelemben vett fogyatékossággal született, és hiába citálta azt is, amit Lábady Tamás alkotmánybíró fogalmazott meg párhuzamos véleményként: nem a születés a kezdőpontja a jogalanyiságnak, hanem a fogamzás. - A büntetőeljárás hat évig tartott. Harmadik kiadás részlete. TARTALOM. XII. FEJEZET - BÜNTETŐELJÁRÁSI CSELEKVŐKÉPESSÉG..... 191 A terhelt büntetőeljárási cselekvőképessége (68. §).... A Magyar Ügyvédi Kamara hivatalos weboldala: ügyvédkereső, kamarai ügyintézés, praxis, kamarai szervezet, az ügyvédi tevékenység szabályozása A büntetőeljárás illetéke. 52. § (1) A kizárólag magánvád alapján folyó eljárásban a feljelentés illetéke 2000 forint, a fellebbezés illetéke 3000 forint, a perújítási kérelem és a felülvizsgálati indítvány illetéke 4000 forint. Illetékmentes az eseti gondnok és az ügygondnok részére a bíróság által.

Bírósági hirdetmények Magyarország Bírósága

Szegedi Tudományegyetem. EFOP-3.6.2-16-2017-00007 Projekt Cím: 6720 Szeged, Dugonics tér 13 A Deutsch Tamás kontra Csernyi Csaba személyiségi jogi perben a péntekre kitűzött első tárgyalást el kellett halasztani a csepeli bíróságon; az alperes ismeretlen helyen tartózkodik, a kijelölt ügygondnok pedig más elfoglaltságai miatt új határnapo A gyanúsított a bűncselekményt felfegyverkezve elkövetett rablás bűntette miatt folyamatban lévő büntetőeljárás hatálya alatt követte el. többszöri figyelmeztetés ellenére a jelenlevő ügygondnok, védő, ügyész és rendőr előtt több módszerrel is megpróbált végezni magával. Előfordult, hogy megpróbálta.

Elérhetőségi adatok 1055 Budapest, Szalay u. 7. Telefon: 3119-800, 3311-773, Telefax: 3117-867 e-mail: muk@muknet.hu MÜK Számlaszám: 11784009-20603344 Végrendeleti nyilvántartási díj utalása esetén: 10900011-00000009-6381000 A/2 Polgári eljárásjog. Tételsor. Az aktuális A/2. POLGÁRI ELJÁRÁSJOG tételsor innen tölthető le. (pdf) Ajánlott könyvek. Az ajánlott kiadványok megvásárolhatók, illetve megrendelhetők könyvesboltjainkban, illetve partnerünknél, a ronniszakkonyv.hu -nál. Link az ajánlott könyvekhez. Hasznos linkek tételek szerint. A. Az ügygondnok a behajtott összeget köteles bírói letétbe helyezni. (7) A vagyontárgyak értékesítésére a büntetőeljárás során lefoglalt, illetőleg elkobzott dolgok értékesítésére vonatkozó rendelkezéseket [14/1957. (XII. 5.) IM rendelet] kell alkalmazni. Az értékesítés során befolyt összeget bírói letétbe kell. Az ügyintézéshez személyes megjelenés szükséges Magyarország - ha sem származási országuk, sem más ország nem nyújt védelmet - kérelemre menedékjogot biztosít azoknak a nem magyar állampolgároknak, akiket hazájukban vagy a szokásos tartózkodási helyük szerinti országban faji, nemzeti hovatartozásuk, meghatározott társadalmi csoporthoz tartozásuk, vallási.

-Vagy ügygondnok jár el. A kiskorú gyermek mint tanú:-14 év alatti csak akkor hallgatható meg, ha vallomásától várható bizonyíték másként nem pótolható,-14 év alatti kihallgatásánál törvényes képviselője is jelen lehet,-Figyelmeztetéseket, tájékoztatásokat életkorára és értettségére tekintettel kell közöln b) büntetőeljárás során a bíróság, az ügyészség, a nyomozó hatóság, illetve az előkészítő eljárást folytató szerv, 3. §A Kkt. 21/K. § (8) bekezdés c) pontja helyébe a következő rendelkezés lép: [A (3) bekezdés szerint kezelt adatok teljes körét jogosult átvenni A büntetőeljárás során az elektronikus ügyintézést biztosító szervek, az ügygondnok és a kirendelt védő részére megállapíthat A központosított informatikai és elektronikus hírközlési szolgáltatásokat egyedi szolgáltatási megállapodás A Magyar Nemzeti Bank előtti egyes hatósági ügyekben az elektronikus. Ha sikerrel jár, perek sorát indíthatja el a ScienNet-ügy egyik károsultja, aki nem bízik abban, hogy a százmilliós adócsalással gyanúsított szervezők esetleges felmentése után újraindul a törzsvásárlói rendszer. A pert már elindítani sem volt egyszerű, de van rá esély, hogy a Szegedi Törvényszéken végre kiderül, ki tartja magáénak a rendszer központi elemét.

Gondnokoltak nyilvántartása Magyarország Bírósága

Az elmúlt évben jelentősen megnőtt a Magyarországra illegálisan, szülői vagy felnőtt kíséret nélkül bejutó külföldi gyermekek száma. Az ombudsman a re.. A mediáció egy modern konfliktuskezelési módszer. A célja a közös megegyezésre való törekedés, a szükségtelen jogi procedúrák elkerülése. Mi azért vagyunk, hogy élhető megoldásokat találjunk - válás esetén is. Mottónk az egyeztetés, az igények összefésülése, nem pedig az uszítás, harag, hangulat szítása A polgári nemperes eljárásokat bemutató kötet első kiadása a szerzők és a műhely - az ELTE Állam- és Jogtudományi Karának Polgári Eljárásjogi Tanszéke - nagy örömére gyorsan meghatározó szerepre tett szert mind a jogi egyetemi oktatásban, mind a gyakorló jogászság körében. Az azóta eltelt időszak olyan mennyiségű jogszabályváltozást hozott magával. A büntetőeljárás fiatalkorúakra vonatkozó külön szabályai. Ki számít fiatalkorúnak? A büntetőeljárásrólszóló 1998. évi XIX. törvény (régi Be.) Az ügygondnok fellépése miatt bekövetkezőváltozás legfontosabb következménye az lehet, hogy a fiatalkorú számára a vele szemben. 7 Tartalomjegyzék X. Fejezet A vagyoni érdekelt és az egyéb érdekelt . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 18

35. § (5) bekezdése szerinti esetben ügygondnok kirendelése iránt a fővárosi és megyei kormányhivatal gyermekvédelmi és gyámügyi feladatkörében eljáró járási (fővárosi kerületi) hivatalát (a továbbiakban: gyámhivatal) keresi meg. szabálysértési vagy büntetőeljárás során eljáró hatóság már gondoskodott. Adószámmal nem rendelkező; Adószámmal rendelkező nem áfaalany; Adószámmal rendelkező, áfafizetésre nem kötelezett; Áfafizetésre kötelezet

5. Az ügy iratainak megtekintése, másolatkérés Kúri

 1. den szakaszában
 2. 3.5. A büntetőeljárás illetéke az eseti gondnok és az ügygondnok részére a bíróság által készített jegyzőkönyv- vagy egyéb iratmásolat pedig tárgyi illetékmentes. 1. Illetékmentes a polgári ügyekben: Egyes polgári eljárás lefolytatását, illetve kérelem benyújtását az Itv. nem terheli illetékfizetési.
 3. b) büntetőeljárás során a bíróság, az ügyészség, a nyomozó hatóság, az előkészítő e) a terhelt, a védő, a fiatalkorú terhelt törvényes képviselője és az ügygondnok részére az általuk a büntetőeljárásról szóló törvény alapján megismerhető ügyiratokról készül
 4. Büntetőeljárás. 2020. február 4. online segédanyag Ha az ügygondnok kirendelésére okot adó körülmény az eljárás folyamán megszűnik, a bíróság, az ügyészség, illetve a nyomozó hatóság az ügygondnokot a kirendelés alól felmenti
 5. A büntetőeljárás során az elektronikus ügyintézést biztosító szervek, illetve a Kormány által kijelölt közfeladatot ellátó szervek az elektronikus kapcsolattartás helyett indokolt esetben egyéb elektronikus úton is tarthatnak kapcsolatot. A kapcsolattartás formáját közösen határozzák meg
 6. ügygondnok - ha a cselekvőképtelen személynek nincs törvényes képviselője, ő jár el. beavatkozó - akinek jogi érdeke van, hogy a felperes és alperes között lévő per miként dől el. A peres és a nem peres eljárá
 7. Kivételesen ügygondnok rendelhető a gyermek képviseletére. • A bíróság a kiskorút a felek és a felek képviselői távollétében is meghallgathatja. • A fentiekre figyelemmel és a gyermekbarát igazságszolgáltatás követelményét is szem előtt tartva született meg az alábbi vélemény: Új Ptk

1 Hungarian EU levélsablon büntetőeljárás alá vont személyek (gyanúsítottak és vádlottak) jogairól való tájékoztatáshoz Önnek joga van ezt a jogairól tájékoztató levelet fogva tartása alatt magánál tartani. Amennyiben a rendőrség Önt őrizetbe veszi, mert bűncselekmény elkövetésével gyanúsítják, akkor az alábbi jogai vannak: A. tájékoztatást kaphat arról. 1997. évi CLIV. törvény az egészségügyről. X. Fejezet. PSZICHIÁTRIAI BETEGEK GYÓGYKEZELÉSE ÉS GONDOZÁSA. 188. § E fejezet alkalmazásában a) pszichiátriai intézet: minden olyan egészségügyi szolgáltatást vagy azt is nyújtó intézmény, amely pszichiátriai betegek ellátását, továbbá felügyeletét, gondozását napi 24 órán át biztosítja, függetlenül az. Az ügygondnok egyezséget nem köthet, jogokról nem mondhat le, jogokat (követeléseket) nem ismerhet el és kötelezettséget nem vállalhat, kivéve, ha ezáltal az általa képviselt felet nyilvánvaló károsodástól óvja meg. büntetőeljárás vagy közigazgatási hatósági eljárás, vagy. bb).

A törvénynek igazságosnak, tisztességesnek, mind a természet, mind a hazai szokások szerint lehetségesnek, helyhez és időhöz illőnek, szükségesnek és hasznosnak kell lennie, világosnak is, nehogy olyasmit foglaljon magában, a miből homályossága miatt csűrés-csavarás valami előre nem látott dolgot hozhat ki, vagyis nehogy azt valaki csavarosan magyarázhassa Büntetőeljárás és lakhelyelhagyási tilalom hatálya alatt bűncselekményt elkövetett, felfüggesztett szabadságvesztésre ítélt vádlottak esetében az előzetes bírósági mentesítés téves alkalmazása Ügygondnok kirendelése és a felperesnek a költségek előlegezésére kötelezése, ha az alperes székhelyét nem tudja. c) nem áll büntetőeljárás hatálya alatt, illetve nem minősül büntetett előéletűnek. (2) A humanitárius célból kiadott tartózkodási engedély érvényességi ideje a) az (1) bekezdés a) pontjában foglalt esetben három év, amely alkalmanként legfeljebb egy évvel meghosszabbítható A büntetőeljárás illetéke 52. § (1) A magánvádas eljárásban a feljelentés illetéke 10 000 forint, a fellebbezés illetéke 10 000 forint, a perújítási indítvány és a felülvizsgálati indítvány és a jogegységi panasz illetéke 15 000 forint. a fiatalkorú terhelt törvényes képviselője és az ügygondnok részére.

Budapesti Ügyvédi Kamara » Kirendelé

ügygondnokot (74. §) rendel ki; az ügygondnok kirendelésével az eljárás félbeszakadása - a szakértői díj megállapítása és a letéttel fedezett díj kiutalása vonatkozásában - megszűnik. (2) A Pp. 112. §-a a következő új (3) bekezdéssel egészül ki, és az eredeti (3) bekezdés számozása (4) bekezdésre változik büntetőeljárás keretében jár el. A kirendelt ügygondnok általában ügyvéd, jogainak és kötelességeinek korlátait a kirendelő határozat állapítja meg. A kirendelő határozat az ügygondnok és az ügyfél között nem hoz létre megbízási jogviszonyt. Az ügygondnok tevékenységét gyámhatósági felügyelet mellett. 2021.04.16. 20:00 Learn with flashcards, games, and more — for free Az Amtsgericht Heilbronn (Németország) által 2019. június 14-én benyújtott előzetes döntéshozatal iránti kérelem — ZW elleni büntetőeljárás (C-454/19. sz. ügy) (2019/C 280/36) Az eljárás nyelve: német. A kérdést előterjesztő bíróság. Amtsgericht Heilbronn. Az alap-büntetőeljárás résztvevői. Z

Regulation (EU) 2018/1805 of the European Parliament and of the Council of 14 November 2018 on the mutual recognition of freezing orders and confiscation orders. Az Európai Parlament és a Tanács (EU) 2018/1805 rendelete (2018. november 14.) a befagyasztást és az elkobzást elrendelő határozatok kölcsönös elismeréséről. PE/38/2018. Azért nyitottam ezt a topicot, hogy az alábbi, majd az általatok leírt esetekből mindenki okuljon és senkit se érjen meglepetés. Mindenkinek csak használ, ha megosztjuk egymással az ilyen téren szerzett tapasztalatainkat. Ezzel nem célom e testület további lejáratása, mert a hazai rendőrség tekintélye így is olyan szintre csökkent, hogy az már károsan befolyásolja. Kérelmet benyújtó intézmény neve, székhelye, felelős vezetője: Pécsi Tudományegyetem. 7622 Pécs, Vasvári Pál utca 4. Dr. Bódis József rekto Az ezt követően kitűzött tárgyalásra csak az ügygondnok jelent meg, így csak 1998. májusában sikerült megtartani az első érdemi tárgyalást és novemberben az eljárást befejező végzést meghozni. A büntetőeljárás alá vont személyeket az eljárás minden szakaszában megilleti a védelem joga. A védő nem vonható.