Home

A pedagógus személyiségének jelentősége és hatása

Vargáné Nagy, Anikó. Absztrakt: A dolgozatom célja, hogy átfogó ismereteket szerezzek a pedagógus. Sósné Udvari Tünde (2017) A pedagógus személyiségének jelentősége és hatása a nevelési-oktatási folyamatban. Egyéb, Szegedi Tudományegyetem A pedagógus személyiségének jelentősége és hatása a nevelési folyamatban, a vezető lehetőségei a pedagógus fejlesztésében Szerző: Kovácsné Tógyer, Ágnes Angél

A pedagógus személyiségének jelentősége és hatása a nevelési- oktatási folyamatban, a vezető lehetőségei a pedagógusok fejlesztésében hogy a pedagógus személyisége hogyan, és milyen mértékben hat a nevelési-oktatási folyamat eredményességére. Arra keresem a választ, hogy az óvodáskorú gyermekek szülei. Drozdik Márta (2016) A pedagógus személyiségének jelentősége és hatása a nevelési és oktatási folyamatban - a vezető lehetőségei a pedagógus fejlesztésében. Egyéb, Szegedi Tudományegyetem A pedagógus személyiségének hatása és mediátori szerepe a nevelési tanácsadásban - a vezetői attitűd jelentősége Zsuzsanna Kissné Gaál Abstrac

Ha a pedagógus képes érteni és értelmezni a csoporthelyzeteket, akkor ezeket a készségeket mozgásba tudja hozni, és a csoportdinamikai erőket nevelő céljai szolgálatába tudja állítani. Nagyon nehéz azt leírni, hogyan lehet erre képes, az itt hasznosítható képességek és ügyességek gyakran nem is tudatosak Csak az elfogadás légkörében élheti meg gyermek és pedagógus a kompetencia és autonómia fejlesztő erejét, az önbecsülés érzését, az alkotó légkör gazdagságát. A pedagógus cselekedeteit befolyásolják személyes tulajdonságai, készségei, ismeretei, szociális szerepei, énképvonásai és motivációi Nagyné dr. Réz Ilona: A szolgáltató munka típusai jelentősége és terheinek hatása a pedagógusok személyiségével összefüggésében 135 Molnárné Kékesi Beáta: A tanfolyamok szerepe a pedagógus személyiségének gazdagodásában 14 7.1.3. A pedagógusok lelki egészségével kapcsolatos 214 kutatási eredmények összefoglalása 7.2. A pedagógusok személyiségének szerepe a pályán maradásban 216 7.2.1. A pedagógusok pályán maradását segítő személyiségdimenziókkal 217 és azok mérésével kapcsolatos szakirodalmi háttér 7.2.1.1

A pedagógus személyiségének jelentősége és hatása a középiskolai nevelési-oktatási folyamatban, a vezető lehetőségei a pedagógusok fejlesztésébe . Tókos Katalin :: Az önismeret-jelenismeret tanítój A pedagógus személyiségének, attitűdjének, hatása személyiségfejlődésre. Pontos szakmai ismeretek a családról, a család szocializációban betöltött szerepe. A konfliktus típusai és a konfliktusok feloldásának módjai. A devianciák és veszélyeik, valamint megelőzésük lehetőségei A pedagógus személyiségének jelentősége - másolat Előző. Következő. A kérdőív készítőjének nyilatkozata alapján nem kér be semmilyen személyes adatot. Amennyiben mégis megad bármilyen személyes adatot, azok és Ön már nem tudja tovább folytatni

A pedagógus személyiségének hatása és mediátori szerepe a

Az új paradigma jelentősége a pedagógus szempontjából: 247: Ismét a kommunikáció fontosságáról: 249: A pedagógus személyiségének fejlesztése: 252: Az önfejlesztés egyszerű eszözei: 253: Az iskolapszichológiáról és az iskolapszichológus tevékenységéről: 260: Igény a terápiás segítségre: 263: A pszichológus és az intézményes hatalom: 26 1. Benis Andrea: A pedagógus személyiségének jelentősége és hatása a nevelési-oktatási folyamatban, a vezető lehetőségei a pedagógus fejlesztésében 2. Boszayné Waldner Erika: A pedagógus teljesítményértékelés, minősítés intézményi gyakorlata, és tapasztalatai 3. Csontos Emese: Mérési lehetőségek az iskolában 4 13. XIII. A pedagógus korszerű pszichológiai szemléletet és felkészültsége 13.1. Az új emberszemléletek 13.2. Az új paradigma jelentősége a pedagógus szempontjából 13.3. Ismét a kommunikáció fontosságából 13.4. A pedagógus személyiségének fejlesztése 13.5. Az önfejlesztés egyszerű eszközei 14. XIV

Pedagógusok személyiségének jelentősége és hatása az

2.3. A pedagógusok szakmai személyisége ..

Fejezetek a pedagógiai pszichológia körébő

35. A pedagógus kötelességei és jogai. 62. § (1) A pedagógus alapvető feladata a rábízott gyermekek, tanulók nevelése, oktatása, óvodában a gyermekek Óvodai nevelés országos alapprogramja szerinti nevelése, iskolában a kerettantervben előírt törzsanyag átadása, elsajátításának ellenőrzése, sajátos nevelési igényű tanuló esetén az egyéni fejlesztési tervben. A pedagógiai kapcsolat alakulására nézve a pedagógus személyiségének pedagógiai lélektani vizsgálatai szerint meghatározható személyiségvonásoknak, attitűdöknek lehet pozitív hatása. Carl Rogers például (1983) a kongruens magatartást, a feltétel nélküli elfoga Ungárné Komoly Judit (1978): A tanító személyiségének pedagógiai-pszichológiai vizsgálata. Akadémia Kiadó, Budapest. Vajda Zsuzsanna (2000): Kellemes és kellemetlen kötelességeink. A jutalmazás és büntetés hatása a viselkedésre. In: Tanári létkérdések. 33. kötet, Raabe Kiadó, Budapest, 1-24

Regionális pedagógiai szolgáltató és kutató központ továbbfejlesztése, személyiségének formálásával, a négy alapvető nevelési területen. Ezek a nevelési működés egyik sajátossága a fentebb már említett kreativitás jelentősége, amelyet a gyermekek nagyon könnyedén, játékosan élnek meg.. A kollégium társadalmi szerepe és jelentősége 5 2. A KOLLÉGIUM TÁRSADALMI SZEREPE ÉS JELENTŐSÉGE A kollégium szellemi és fizikai környezetével, értékközvetítésével kulturális és mentális hát-rányokat pótol, ezzel versenyképessé teheti az igénybevevő fiatalokat A játék fejlesztő hatása az egész gyermekkoron végigível. Nagyon fontos tehát, hogy engedjük játszani a gyerekeket, sőt ösztönözzük őket a valódi, élményszerű játékra! A gyermek személyiségének alapvonásai is a játékban alakulnak ki, örömet szerez számára, szórakoztatja, kitölti szabadidejét, kielégíti. A sporttevékenység nevelő hatásai. Több alkalommal elhangzott már, hogy a sport és maga a sporttevékenység nagy szerepet játszik a fiatalok személyiségének formálódásában, fejlődésében. Azonban, hogy ténylegesen magát a fejlődést idézze elő egy fiatal sportoló esetében, maga a közeg az ingereket kiváltó és azokat. A pedagógus tehetségfejlesztő munkájának széleskörű pedagógiai szakirodalma van. A hazai kutatásokra épülő tehetségfejlesztő szakpedagógus képzés - képesítési követelményeinek kidolgozója Balogh László - olyan ismereteket és módszereket ad a tanároknak, melyekkel hatékonyabbá tudják tenni a különböző művelődési blokkokban, a tantárgyakhoz.

A pedagógus kapcsolatteremtő és -alakító képességének kiemelt és sa-játos jelentősége van. A pedagógus célja, feladata, tevékenységének lé-nyege, hogy emberi kapcsolatokat tudatosan teremtsen, formáljon és felhasználjon. Személyiségének hatása elsősorban emberi kapcsolatai-ban nyilvánul meg, és itt is mérhető le A korai szeparáció lehetséges hatásai a fejlődésre. ÖNISMERET - EMBERISMERET. Pedagógiai támpontok: Az önismeret és az emberismeret mint a pedagógiai munka alapja. Nevelés és önnevelés kapcsolata. Az életkori szakaszok jellemzése, sajátosságai, és ismeretük jelentősége a pedagógiai gyakorlatban. Tanulási önismeret A tanár kommunikációs készségei, eszközei. Az új típusú médiumok kommunikációs formákra gyakorolt hatása. A közösségi média alkalmazási lehetőségei az oktatásban. 3. Nézetek a pedagógus szakmáról. Reflektivitás és önismeret a pedagógus munkájában, reflektivitást fejlesztő módszerek. A pedagógiai nézet fogalma

A tanári szerep és a róla kialakult felfogás változása a pedagógiában a huszadik században. A pedagógusok társadalmi helyzete és összetevői. A pedagógus személyiségének, kompetenciáinak összetevői. A mérnöktanárok helye, szerepe a szakképzésben és fontosabb tevékenységeik - A pedagógus személyiségének hiányosságai. A pedagógus munkájának legfőbb eszköze a személyisége, és ha ezzel problémák vannak, nehezen tudja betölteni szerepét a gyermeki személyiség formálásában. Sajnos, a képzés során kevés kapaszkodót kapnak ehhez a tanárjelöltek A pedagógusok személyisége és mentális-érzelmi állapota 22 A munkahelyi környezet hatása 27 Munkahely és pályaelhagyás 29 KÖVETKEZTETÉSEK 32 Az érzelmek szerepe 32 A munkahelyi szervezet jelentősége 33 Pedagógusmunka és professzionalizálódás 38 Ahogy a finnek gondolkodnak a pedagógus munkáról 39 HIVATKOZÁSOK 4

Pedagógus életpályamodell. 2. Az iskolai mentálhigiéne. A mentálhigiénés szemlélet jelentősége a pedagógusi munkában. Testi-lelki egészség. A gyermekek lelki szükségleteinek kezelése a nevelési folyamatban. 3. A nevelés kettős determinációja. Az értékközpontúság és a gyermek egyéni sajátosságaiból 5.3. Követelmények a sportszakemberek felé. A nevelés - oktatás - képzés folyamatában jelentős hatása van a nevelőnek (testnevelő, edző), aki közvetett, illetve közvetlen módon, de egész lényével, személyiségével részt vesz a folyamatban, és példamutatással alakítja a gyermekek norma- és kapcsolatrendszerét

Felismerési lehetőségek és teendők az iskoláskor előtt - korai fejlesztés. Orvosi lehetőségek a pedagógia számára kihívást jelentő gyermekek iskolázásában. Mozgás jelentősége és fejlesztő hatásai más fejlődés esetén 2. A pedagógus személyi hatásának pszichológiai elemzése. A pedagógiai hatás jelentősége. Tanár-diák kapcsolat; A pedagógus, mint magatartási modell. A vezetési-és irányítási stílusok jellemzői, és a tanulókra gyakorolt hatásai. 3. A nevelés és oktatás szervezeti keretei. Az iskola társadalmi funkciói A PEDAGÓGUS SZEREPE ÉS FELELŐSSÉGE A ZENEI NEVELÉSBEN A zenei nevelés jótékony, fejlesztő hatása kisgyermekkorban Angol cím. THE ROLE AND RESPONSIBILITY OF THE TEACHER IN MUSICAL EDUACTION The beneficial and developing effect of musical education in early childhood Intézmény. Soproni Egyetem. Kar. Benedek Elek Pedagógiai Ka 1986-tól hat éven át dolgoztam a JATE Károlyi Mihály Kollégiumában kollégiumi tanárként, majd igazgatóként, ahol a hallgatók közel 80 %-a tanárnak készült. Az itt szerzett tapasztalatok, megélt sikerek és kudarcok fordították figyelmemet az interperszonális készségek fejlettségének és fejleszthetőségének. A pedagógus szerepe a diákok mentális egészségmegőrzésében . Háromrészes cikksorozatunkban Áhli Mariann, coach segítségével járjuk körbe a gyermekek mentális egészségének témáját a karantén időszakában, olyan kérdésekre keresve a választ, mint hogy mit is élnek át most a különböző korú gyerekek, mit tehetünk szülőként és pedagógusként a helyzet.

A pedagógus szerepe a közoktatás-fejlesztés folyamatában

A pedagógus legyen motivált a tanulók megismerésére. Nem evidens, hogy minden pedagógus minden helyzet-ben rendelkezik ezzel a motivációval. Ám ennek a motivációnak alapfeltétele, hogy a pedagógus olyan pedagógiai gondolkodásmódot és gyakorlatot képviseljen, amelyben a tanulók megismerése fontos, elengedhetetlen feltétele A könyv megismertet a tudományos kutatás tervezésének és publikálásának lényeges kérdéseivel; a pedagógiai kísérlet, a megfigyelés, a tesztkészítés, a tartalomelemzés, az interjúkészítés és a kérdőíves kikérdezés metodikájával; a leíró és a matematikai statisztika alapvető módszereivel. Nélkülözhetetlen a minőségbiztosításban, iskolaértékelésben.

Kezdő pedagógus Tapasztalt pedagógus . Tervezés. rövid távú célok, mozaikos tervezési mechanizmus. hosszú távú célokból vezetik le az óra célját. gondot okoz az óra időbeosztásának összeállítása és az ettől való eltérés. rugalmasan kezelik az óravázlatot. kevesebb szempontot vesznek figyelemb 2. Az érzelmi intelligencia meghatározása, jelentősége 3. Az érzelmi intelligencia mérése és fejlesztése, a devianciák felismerése 4. Az érzelmi intelligencia hatása a gondolkodásra - Lehetőségek a tanulók szociális- és érzelmi kompetenciájának fejlesztésében. 5. Önmegvalósítás az egészséges. reformpedagógiák, alternatív pedagógiai koncepciók megjelenése és hatása az óvodában. 3. A családi nevelés jelentősége és helye a szocializációs folyamatban. A család funkciói, szerkezete, működése. A funkciózavarok megjelenési formái és hatásuk a gyermekre veszi és azokból kiindulva, azokra építve alakít ki befogadó környezetet személyi, tárgyi és pedagógiai vonatkozásban, mely biztosítja a hatékonyság, személyiségének rá jellemző vonásait, speciális erősségeit és gyengeségeit. A nevelés, az oktatás igazodik a gyermekhez. Alapvetően hat jogszabály határozza.

Mentorálás a gyakorlatban: a pedagógus - mentor szakmai munka keretei és lehetőségei. Mentorálás és egyéni fejlesztési terv. Mentálhigiénés lehetőségek a tantestületben: burn out prevenció, stresszkezelés. Tehetség és szocio emocionáis fejlődés - az érzelmi intelligencia szerepe a kognitív fejlődésben. Tehetség és. pedagógus irányító szerepe és felelőssége az info-kommunikációs technológiák iskolai A zenei nevelés szerepe a gyermek személyiségének fejlődésében. A tanórán kívüli A játék szerepe az ének-zene órákon. A gyermekjátékdalok jelentősége, esztétikai, etikai, motivációs hatása a gyermekre. A daltanítási. A gyermeki világkép jellemzői. szerepe és jelentősége az óvodáskorú gyermek életében. (Zörej- ritmus- dallam- ének- hangszer- élőzene- gépzene) A művészeti nevelés rendszere: a zenei, a vizuális és. A zenei nevelés hatása a gyermek általános fejlődésére 14 A gyermek zenei fejlődése óvoda előtt és után 17 II

Ma Magyarországon nem éri meg tanárnak lenni - szinte mindenhonnan ezt hallani. Ez persze érthető, hiszen több érv szól a tanári pálya ellen, mint mellette. Ennek ellenére mi megpróbálunk néhány olyan gondolatot megosztani olvasóinkkal, ami miatt mégis érdemes és jó dolog tanárnak lenni. Tesszük mindezt azért (is), hogy a pedagógusok egy-egy szörnyű napon tudjanak. A gyermekek megismerésének hatása a pedagógiai tevékenységre (Ollé, 2006) A fent említett jelenségek miatt fontos a tehetségazonosító tevékenység, hogy a pedagógusok ismerjék tanulóik erősségeit és gyenge pontjait, fel tudják fedezni a bennük rejlő potenciálokat

A vallásos nevelés történelmi áttekintése, és jelenlegi működési és tartalmi jellemzői. A hitre nevelés jelentősége napjainkban. Imádság és keresztény ünnepek az óvodai életben. Hitoktatás az óvodában. 14. A játékról általában Játékelméletek. A játék helye, szerepe az állat, az ember, a tanuló és a gyerme A hallgatók és a pályán lévő pedagógusok személyiségének vizsgálatakor fontosnak tartottuk, hogy mérjünk stabil, az érésnek, a környezeti hatásoknak ellenálló jellemzőket, temperamentumjegyeket és vonásokat, valamint változékony, fejleszthető személyiségjellemzőket egyaránt a meggyőzés és a tevékenység megszervezésének módszerei a magatartásra ható módszerek a nevelési módszer kiválasztásának szempontjai a nevelő modellszerepe, a vezetési stílusok és azok hatása az egyén és a gyermekközösség viselkedésére, teljesítményér 3. A sport funkciói a társadalomban és az egyén életében. A sport társadalomra gyakorolt hatása és jelentősége a modern társadalomban. A sportszocializációt befolyásoló tényezők. A sport közösségteremtő hatásmechanizmusa. 4. Fejtse ki az egészség fogalmát a pedagógus szemszögéből, valamint az egészsége 1 PEDAGÓGIAI ISMERETEK emelt szintű szóbeli érettségi vizsga témakörei I. A nevelés elmélete: - Általános pedagógia a tudományosság kritériumai a pedagógia legfontosabb módszerei - A nevelési folyamat, a nevelés cél- , feladat és eszközrendszere a nevelés jelentősége az egyén és a társadalom szempontjábó

felismertetése és a viselkedésében való megjelenítése az esztétikai nevelés alapvető feladata. Van olyan szakmaterület, ahol az esztétikumnak kiemelt jelentősége van (például kozmetika), ám valamennyire mindenhol megjelenik. A szépre való törekvés együtt jár a minőségre való törekvéssel 12. A báb jelentősége a bölcsődében, valamint esztétikai megfogalmazása, kivitelezésének anyagai, technikái típusok szerint. Csecsemőszínház. A bölcsődés korúaknak szóló bábjáték módszerei és lehetőségei az értelmi, pszichikai, közösségi, etikai nevelésben. A pedagógia szóló bábjáték módszerei és lehetőségei az értelmi, pszichikai, közösségi, etikai nevelésben. A pedagógiai célú bábjátékot folytató bölcsődei nevelő előadás közbeni jellemzői. 13. A vizuális nevelés lehetőségei, céljai, hatása kisgyermekkorban A diák személyisége a pedagógus személyiségének megnyilvánulásai által fejlődik. Ezért különleges felelősség hárul mind szakmailag, mind morálisan a pedagógusokra. A katolikus iskola sajátos jellegének biztosítása legnagyobb részben az ott tanítók tevékenykedésén és tanúságtételén múlik. Sportpedagógia - Kézikönyv a testnevelés és sport pedagógiai kérdéseinek tanulmányozásához. Bíróné dr. Nagy Edit, Bognár József,Farkas Judit, Gombocz János,Hamar Pál, Kovács Attila Tamás, Mészáros János, Ozsváth Károly, Rétsági Erzsébet, Rigler Endre, Salvara, I. Marina, Szabó Béla, Tihanyiné Hős Ágnes, Vináné Kokovay Ágnes, Dialóg Campus Kiadó-Nordex Kft

Dr. Hermann István: A pedagógus személyisége (Fogjuk a ..

Pedagógiai irányítási stratégiák. A pedagógus személyiségének és személyi hatásának pedagógiai-pszichológiai elemzése. -Komlósi P /1997/: A család támogató és károsító hatásai a családtagok lelki egészségére. A család helyzete a társadalomban. In: Közösségi mentálhigiéné (szerk. Gerevich József. A pedagógus személyisége és képességei. A pedagógus, mint vezető, és mint segítő: nevelési stílus és légkör. A Pygmalion hatás. A pedagógus pálya problémái. A nevelés csak pedagógussal valósulhat meg, semmilyen program, eszköz, oktató gép nem helyettesítheti az élő embert a nevelésben Pedagógus kiégés kapcsolata a tanári énhatékonysággal központi szerepet tulajdonítanak a pedagógus személyiségének, hozzáállásának is. Ez alatt azt kell érteni, hogy azok az oktatók, akik például túlzott Ugyanis az énhatékonyság megelzen hat a munkahelyi stressz és kiégé

hatékony és hiteles interperszonális kapcsolatok fejlesztése. Módszertani és elméleti ismeretek nyújtása a tanulói - tanári személyiség feltárásához, valamint pedagógiai szituációk elemzése intrapszichés és interperszonális szinten. További cél a pályaszocializáció, pályafejlődés, pályakorrekció, a 10.1. A pedagógiai értékelés jelentősége és rendszere. A pedagógiai tevékenységnek nagyon fontos területe a pedagógiai értékelés, hiszen a sikerek és kudarcok befolyásolják a tanuló és a tanulócsoport tanulási motivációit, viszonyát az iskolához, a tantárgyakhoz, a pedagógushoz..

A tehetségesek személyiségének és szociális szférájának fejlesztése Dr. Balogh László tanszékvezető Debreceni Egyetem, BTK Pedagógiai-Pszichológiai Tanszék I. Kiindulási pontok - A korábban bemutatott komplex tehetségmodellekben /pl. Czeizel/ fontos összetevő a tehetség-komponensek között a feladat iránti. pedagógusok és kortársak direkt és indirekt üzenetei, a testalakhoz, testsúlyhoz és ételekhez kapcsolódó attitűdjei modellálás révén érvényesülnek, és társas normákká alakulhatnak. A pedagógus személyisége tehát igen meghatározó a hatékony oktatási-nevelési feladato

Pedagógus- Pálya-motiváci

tananyagstruktúra készítése és jelentősége 8. A pedagógiai értékelés szerepe a személyiségformálásban. Az értékelés fajtái: funkció-, viszonyítási szint- és eredménye szerint. Az osztályozás pedagógiai- pszichológiai hibaforrásai. Az értékelés néhány fontosabb elve. 9. Diagnosztizálás. DIFER , szelídség és mérsékletesség.(Gal. 5,22-23) A pedagógiai asszisztens feladata, szerepe a vallásos nevelésben ­ a . keresztényi nevelés támogatása - agyerekek elindítása a keresztényi életre ­ annak megértetése, hogy mi keresztények Isten nagy családjához tartozunk és ezáltal egymás testvérei vagyunk ­ az. 2020-04-27. Mindig is közel állt hozzám a zene világa és szerettem volna tapasztalatot gyűjteni a zene pozitív hatásával kapcsolatban, ezért szakdolgozatomban egy minikutatás elvégzésének segítségével arra keresek választ, hogy az ének-zenei nevelés milyen hatással van a gyermekek személyiségének fejlődésére, a nem zenei képességeiknek fejlődésére, illetve. És itt nincs vége: a Bankmonitor segít Neked az ügyintézésben. A Bankmonitor kiemelt és ingyenes szolgáltatása keretében egyszerre több banktól is konkrét hitel ajánlatot mutatunk be Neked, mely akár 6 hónapig is érvényes. Nem kell küzdened a bankfiókban, a Földhivatalban, mindent elintézünk helyetted a hitelhez jutásig és az időközben felmerülő esetleges.

Komplex hatása abban rejlik, hogy sokféle képességet fejleszt, annak is, aki nézi és annak is, aki játssza. Képekben gondolkodik, de erős dramaturgiára épül. Művészeti hatásán és az audio-vizuális élmény örömén kívül sokoldalú - diagnosztikai, pedagógiai és terápiás célú - felhasználási lehetősége sem. A szomatopedagógia szerepe és jelentősége a rehabilitációban A szomatopedagógia a gyógypedagógiai rehabilitáció egyik ága, mely a mozgáskorlátozottság és annak következményei okozta sajátos nevelhetőségi feltételeket figyelembe vevő, a fogyatékosság korrekciójára irányuló speciális gyógypedagógiai tevékenység A diák személyisége a pedagógus személyiségének megnyilvánulásai által fejlődik, ezért különleges felelősség hárul mind szakmailag, mind morálisan a pedagógusokra. A katolikus iskola sajátos jellegének biztosítása legnagyobb részben az ott tanító

Pedagógiai munkatárs (Pedagógiai asszisztens) képzés

A pedagógus személyiségének jelentősége - másola

  1. Családi szocializáció hatása az intézményi életre. A pedagógusok jutalmazási és büntetési stratégiái - kutatás. A fegyelmezés értelmezései az iskolában - tanulmány, kutatás A gamifikáció jelentősége az oktatásban. A pedagógus személyiségjegyei és vezetői attitűdjei
  2. munkában. Tanulási motivációk. A család és a tágabb szociokulturális környezet jelentősége és hatása a személyiség fejlődésére. 8. Az átlagtól eltérő tanulókkal való bánásmód A kiemelkedő képességű tanulók főbb jellemzői és a tehetséggondozás feladatai. A kreatív pedagógus személyiségvonásai
  3. 8. A munkáltatói márkaépítés jelentősége és hatása a sport területén. 9. Fogyasztói lojalitás a sportpiacon. 10. Sportfinanszírozás aktuális kérdései (TAO, szponzorok, források). KORDÉ Emese Mindegyik képzés esetében 1. A fitness edzés hatásának komplex vizsgálata. 2
  4. A képzőművészet, a zene, és a mozgásterápia rövid történeti összefoglalása. A művészetterápia és a pszichoterápia elkülönítése. Az alkotás folyamata, fázisai, a kifejezés problémakörei. A befogadás lélektana, az alkotások hatása az érzelmekre, gondolatokra, művészet és élmény
  5. értékközvetítő és értékteremtő folyamat, amely a gyermeki személyiség teljes kibontakoztatására, a személyes, a szociális és kognitív kompetenciák fejlődésének segítésére irányul, az emberi jogok és az alapvető szabadságjogok tiszteletben tartásával. 4. 2. 5. A kisgyermeknevelő személyiségének meghatározó szerep

A kamaszkor életkori sajátosságai, a napirend jelentősége . A társas kapcsolatok átalakulása a kamaszkor egyik jellemzője. A szülőkkel való kommunikáció minősége romlik és csökken a szülőkkel töltött idő, valamint az érzelmi közelség is. Ellenben a kortárs kapcsolatok hatása arányosan erősödik A 457 f b l álló mintán - melyben pedagógusjelöltek és aktív pedagógusok adják a f bb csoportokat a Cloninger-féle TCI, a Megküzdési Mód Preferencia, a Pszichológiai Immunrendszer kérd ív adatait dolgoztuk fel. Eredményeink szerint vannak gyakoribb temperamentum- és karaktertípusok a pedagógusok körében ‒ az egészség és környezetvédelem az iskolában és a pedagógiai folyamatok keretében, ‒ a fenntarthatóság-pedagógiai törekvések szerepe és megvalósulási módozatai a közoktatásban. ‒ a szabadidős tevékenységek jelentősége, Ajánlott irodalom: 1